Lipödem - regeringsuppdrag

Lipödem - nu ett regeringsuppdragRegeringen satsar för kvinnors hälsa

"I regleringsbrevet för 2020 får Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för vestibulit, lipödem och rektusdiastas. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika tester och insatser."

Läs mer här


Kvinnosjukdomarna som vården inte prioriterar

"Kvinnor ska få vård efter bästa tillgängliga vetenskap, inget annat duger." Skriver socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i en debattartikel i Expressen 28 december 2019 med anledning av regeringsuppdraget i samma fråga.


De fortsätter: "Okunskap eller bristande spridning av kunskap kan leda till att det kan ta flera år innan kvinnan får rätt diagnos och behandling, eller att bemötandet och behandlingen blir ojämlikt över landet. Satsningen på ökad kunskap är därför ett viktigt steg i regeringens arbete för kvinnors hälsa. Vi vill med de här uppdragen sända en signal till alla drabbade kvinnor – det handlar både om ett erkännande och om rätten till behandling."


Läs hela debattartikeln här

 

Även Barometern OT uppmärksammar regeringsbeslutet om att kvinnor ska få vård utifrån bästa tillgängliga vetenskap. Läs mer här.


Bästa tillgängliga vetenskap styrker detta. Läs här vad Kanadas motsvarighet till SBU kommit fram till.


Glädjande att också Norge är med nu med vård vid lipödem senast 1 mars 2020.


Lymf Kalmar Län om situationen

Vi ser mycket positivt på att det nu från högsta ort kommer besked om att vård ska ges vid kvinnosjukdomar och även specificerar lipödem som en av sjukdomarna. Verkligen efterlängtat stöd i kampen för vård för ökad funktion, arbetsförmåga och livskvalitet.

 

Ett drygt år där vi lyft frågan på alla tänkbara vis regionalt men mött en hel del motstånd och tröghet i förändringsprocessen ser vi nu fram emot att kunna kommunicera fakta och vad som är bästa tillgängliga kunskap. Den nationella enheten kring att vård vid lipödem ska ges är nu befäst av ministrarna och regeringen. 


Regeringsuppdraget ska redovisas i mitten av 2021 och fram till dess att nya riktlinjer finns måste vård ges utifrån individuella medicinska bedömningar, detta måste gälla för såväl konservativa behandlingar som operationer. Lymf Kalmar Län kräver att Patientlagen med mera gäller och att kvinnor med livsavgörande funktionsnedsättning och/eller arbetsoförmåga ska kunna få dessa individuella bedömningar redan nu. Om nu inte sjukvården är intresserade av eller anser sig kunna operationer vid lipödem måste de skapa avtal med eller skicka specialistvårdsremisser med betalningsåtaganden till privata specialistvårdskliniker som kan metoden och som redan är etablerade i Sverige. 


Ministrarna skriver "Kvinnor ska få vård efter bästa tillgängliga vetenskap, inget annat duger." Så nu får det vara slut med nekandet anser vi och utgår ifrån att regionerna förstår budskapet. Vård ska ges även vid lipödem, även operationer om det är nödvändigt.
Tillbaka till "Lipödem2019" - fokus på läget för lipödem

Debattartikel i Expressen 20191228