Fokus Lipödem R60.0B

Fokus Lipödem R60.0B 


Sjukvårdens attityd till  operationer för kvinnor med lipödem lämnar kvinnor med livsavgörande funktionsnedsättning utan nödvändig vård, men ger också felaktig vård och bemötande. Därför har vi extra fokus på lipödem i år. Vårt fokus har visat att det varken finns beslut eller hållbart underlag att neka på. Snarare tvärtom, det finns massor av underlag som stärker att varje kvinna har rätt till en individuell medicinsk bedömning för att avgöra om hennes funktionsnedsättning kan minska med operationer. Det underlag som vi i Lymf Kalmar Län har samlat på oss redogör vi för på denna sida med undersidor under "Fokus Lipödem R60.0B". Vår process har skett i mycket nära samverkan med Lymf Sverige som föreningen är medlem i. Lymf Sverige är medlem i Sällsynta Diagnoser som är medlem i Funktionsrätt Sverige. Vi är också medlemmar i och har också tagit hjälp av Funktionsrätt Kalmar Län som stödjer oss i frågan om det finns beslut eller inte. Läs mer om lipödem på Lymf Sveriges hemsida

En översikt över sidorna under "Fokus Lipödem R60.0B"


Brev till Regiondirektören


Fel i vården visar på den felbehandling vi utsätts för och som vi ser är mycket allvarlig. Har du lipödem är det totalstopp i sjukvården. När det orsakar så många fel..? Detta kan vi inte acceptera när patienterna lider.


Privata kliniker som tar emot specialistvårdsremisser och är beredda att teckna avtal, vilket inte belastar sjukvårdens personalbrist, snarare frigör det resurser p g a minskade fel i vården.


Prioriteringar i vården visar tydligt att kravet på vetenskaplig höjd inte kan krävas då den hindrar att andra lagar uppfylls. Den visar också tydligt att patienter med lipödem som orsakar funktionsnedsättning kommer högt i prioritering. 

"Med hänsyn till den ofta komplexa verkligheten, den snabba medicinska utvecklingen, forskningens

särskilda förutsättningar och de långa utvärderingstider som nya vetenskapliga rön förutsätter är

detta inte alltid ett realistiskt krav. Det är dock angeläget att vårdinnehåll och olika metoder för

diagnostik och behandling kontinuerligt och förutsättningslöst vetenskapligt prövas för att målsättningen om

dokumenterad nytta så långt möjligt skall kunna uppnås." 


Rättssäker vård visar en del av de lagar, riktlinjer och förordningar m m som vi anser att man bryter mot i och med att man nekar vård. Vi anser att dessa ger sjukvården en skyldighet att ge oss vård. Det ingår i uppdraget. 


Specialister och vetenskap visar på att vi har grund för att behandlingen är verksam och fungerar för oss och etablerad bland de som kan sjukdomen och vill se effekten som operationerna gör.  


Docent Perbeck ger tydlig information som är till direkt hjälp för sjukvården att ge oss fungerande vård. 


Jämlik vård visar på ojämlik vård. Fettsugning ges för andra sjukdomar, inklusive lymfödem som är är differentialdiagnos med lipödem. Vår sjukdom är ofta genetisk, alltid hormonstyrd. D v s vår egen del i det är att vi föds som kvinnor och forskningen har inte funnit redskap på hur vi kan motverka sjukdomen vid hormonförändringar.  


Patientberättelserna har vi samlat här. Läs EvaLena, Sandra och "Linda" berättelser som berör och tydliggör. Fler kommer.

Copyright @ All Rights Reserved